«ԴԱՆ ՏՐԱՆՍ» ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտ №… ամսաթիվ …… 20…թ. №…առ ...20…թ. 

պայմանագրին կից Ավտոմեքենայով միջազգային 

բեռնափոխադրման կազմակերպման

Կատարող` «ԴԱՆՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ 

Պատվիրատու` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Պատվիրատու 

(փոխադրումը վճարող կազմակերպություն)

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

2

Բեռուղարկողը (բարձման հասցեն, անվանումը, կոնտակտային,անձ, հեռ.,e-mail)

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

3

Բեռստացողը (բեռնաթափման հասցե, անվանումը, կոնտակտային անձ, հեռ.,e-mail)

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

4

Բարձման ամսաթիվը և ժամը

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

5

Մաքսայինձևակերպման վայրը բարձումից հետո

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

6

Մաքսազերծման վայրը

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

7

Երթուղի (եթե կան հավելումներ վերաբերող սահմաններին, նավահանգիստներին և այլն)

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն՝ համաձայնեցնելով Կատարողի հետ և նշելով երթուղու վերաբերյալ հավելումներ, եթե այդպիսիք կան) 

8

Բեռինկարագիրը.


անվանումը
ապրանքի կոդը (ТНКВЭД) 
քաշը (նետտո/բրուտտո)
ծավալը
փաթեթավորումը
վտանգավորության կարգը
ջերմաստիճանային ռեժիմը
արժեքն ըստ հաշիվ-ապրանքագրի

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

 

9

Պահանջվող ավտոտրանսպորտի տիպը և քանակը

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

10

Բարձման բեռնաթափման եղանակը 

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն)

11

Փաստաթղթերի ձևակերպումը

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն) TIRCarnet  կամ CMR

12

Փոխադրման արժեքը 

Արտարժույթի նկատմամբ ՀՀ դրամի էական արժեզրկման դեպքում, կատարողը իրավունք ունի վերանայել փոխադրման արժեքը 

13

Վճարման պայմանները 

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն, Կատարողի հետ համաձայնեցնելուց հետո)

Վճարումը ժամանակին չկատարելու դեպքում կգանձվի տուգանք 40 000 դրամի չափով յուրաքանչյուր ուշագրած օրվա համար

14

Ապահովագրումը

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն՝ նշելով ապահովագրում անհրաժեշտ է, թե՝ ոչ)

15

Բեռի առաքման տրանզիտային ժամկետը 

                                                  

(տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն, Կատարողի հետ համաձայնեցնելուց հետո)

Բեռնափոխադրման ժամկետի խախտման և դրա պաշտոնական հիմնավորումների բացակայության դեպքում կգանձվի տուգանք 40 000 դրամի չափով յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար

16

Ավտոտրանսպորտի բարձման բեռնաթափման ժամկետը 

2 աշխատանքային օր բարձման և 2 աշխատանքային օր բեռնաթափման համար

17

Պարապուրդի նկատմամբ կիրառվող տուգանք

Ավտոմեքենայի բարձման և բեռնաթափման ազատ ժամանակը 2 աշխատանքային օր:

Նշված ժամկետը խախտելու դեպքում կգանձվի տուգանք 40 000 դրամի չափով պարապուրդի յուրաքանչյուր օրվա համար

18

Պատվիրատուի մեղքով բեռնափոխադրումը չկայանալու դեպքում կիրառվող տուգանքները

Բեռնափոխադրման հայտը երկկողմանի ստորագրելուց հետո, եթե Պատվիրատուն հրաժարվում է բեռի փոխադրման նախօրոք տրված պատվերից, պարտավորվում է փոխհատուցել բեռնափոխադրման արժեքի 10%

                 Կատարող՝                                                                                                             Պատվիրատու՝

            

           _____________________Դ.Գ. Հայրապետյան                                                            _________________