Պայմանագիր № A ------- ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռափոխադրման    ք. Երևան «»________20__թ.    «ԴԱՆՏՐԱՆՍ»  ՍՊԸ-ն , այսուհետ` «Կատարող», իդեմստնօրենԴ.Գ. Հայրապետյանի, րը գործում է Կանոնադրության հիման վրա, միկողմից «----------»ՍՊԸ-նայսուհետ` ...
  «ԴԱՆ ՏՐԱՆՍ» ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հայտ №… ամսաթիվ …… 20…թ. №…առ ...20…թ.  պայմանագրին կից Ավտոմեքենայով միջազգային  բեռնափոխադրման կազմակերպման Կատարող` «ԴԱՆՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ  Պատվիրատու`                        1 Պատվիրատու  (փոխադրումը վճարող կազմակերպություն) (տվյալ տողը լրացնում է Պատվիրատուն) 2 Բեռուղարկողը ...